X

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Montagegroep

Algemene voorwaarden Kantoorinventaris


 

M.G. Facility B.V. te Amsterdam h.o.d.n. Montagegroep

Artikel 1. Algemeen

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts-)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is. 

 

Artikel 2. Aanbiedingen

1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van tekeningen, begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden toegezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

4. Wij behouden ons het recht voor opdrachten en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel uitsluitend a contant te leveren c.q. opdrachten uit te voeren. 

 

Artikel 3. Annulering

Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 15% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst. 

 

Artikel 4. Prijzen

1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:    

- exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten,    

- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering,    

- vermeld in Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld.

3. Wij behouden ons het recht voor vooruitbetaling van wederpartij te verlangen. 

 

Artikel 5. Transport/Risico

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in dezen op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. 

 

Artikel 6. Montage

1. Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven.

2. Het met de montage belaste personeel beperkt zich tot het monteren van de door de leverancier geleverde materialen. Wij zijn niet aansprakelijk voor buiten de opdracht vallend montagewerk.

3. Indien de montage, door oorzaken buiten onze schuld niet geregeld en/of niet zonder onderbreking kan geschieden of op een andere wijze wordt vertraagd, kunnen wij voor eventuele daaruit voortvloeiende schade niet verantwoordelijk worden gesteld.

4. Alle wijzigingen in het werk, hetzij door bijzondere opdracht van de wederpartij, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van het werk, behoren wanneer daaruit meerdere of minder kosten ontstaan te worden beschouwd als meer- respectievelijk minderwerk.

5. Meer- en minderwerk worden naar billijkheid verrekend met de betaling van de hoofdsom.

6. Wij zijn gerechtigd de door ons verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen. 

 

Artikel 7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

1. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat dit ten gevolge van een ons niet bekende omstandigheid of door overmacht niet uitvoerbaar is, dan hebben wij het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer de uitvoering ten gevolge van overmacht geheel onmogelijk zal zijn.

2. De meerdere of mindere kosten, uit de wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen tussen partijen worden verrekend, waarbij wederpartij wel de reeds (onnodig) door ons verrichte werkzaamheden dient te vergoeden. 

 

Artikel 8. Overmacht

1. Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. 

 

Artikel 9. Oplevering

1. Onder oplevering van het werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de wederpartij.

2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel compleet is uitgevoerd en/of afgemonteerd en daarvan aan de wederpartij mededeling is gedaan.

3. Indien enig onderdeel buiten schuld van ons niet gelijk met het gereed komen van het gehele werk uitgevoerd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden. 

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet is geregeld.

2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.

3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

4. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

5. Door het enkel monteren zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten danwel door enigerlei andere oorzaak.

6. Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor benodigde verzekeringen met betrekking tot bij ons opgeslagen goederen. 

 

Artikel 11. Reclames

1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 2 werkdagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 werkdagen na de factuurdatum.

3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

5. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld, echter met dien verstande dat dit slechts dat deel van de factuur betreft waarop reclame gegrond wordt geacht. 

 

Artikel 12. Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij oplevering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum.     De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

3. Ingeval de wederpartij:     

- in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,

- komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,    

- enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,    

- nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op schadevergoeding van kosten, schaden en rente. 

 

Artikel 13. Rente en kosten

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. De verschuldigde rente zal echter nimmer lager zijn dan de op dat tijdstip geldende wettelijke rente.

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 35,00. 

3. Wij behouden ons het recht om bij meerwerk of bij calamiteiten en/of vertragingen, niet door ons veroorzaakt, de factuur naar boven bij te stellen.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. 


Algemene voorwaarden Kantoorinventaris

Versie 01-01-2015

Algemene Voorwaarden betreffende M.G. Facility BV h.o.d.n. Kantoorinventaris, te Amsterdam aan Disketteweg 14, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34303028 hierna te noemen Kantoorinventaris. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse Recht van toepassing.

 

Artikel 1. Definities

Derde : Partijen waarmee Kantoorinventaris een overeenkomst heeft gesloten of welke gebruik wil maken van de diensten van Kantoorinventaris.

Gebruiker : Geregistreerd rechtspersoon die op een manier gebruik maakt van de diensten van Kantoorinventaris dan wel de website.

Goed : Het betreffende goed wat ter verkoop aangeboden wordt.

Internetsite : De internetsites van Kantoorinventaris te bereiken op de volgende adressen: www.kantoorinventaris.nl, www.kantoorinventaris.com, www.kantoorinventaris.eu, www.kantoorinventaris.org, www.gispenmeubels.nl en www.gebruiktebureaus.nl

Koper : Diegene die door Kantoorinventaris aangewezen wordt als zijnde de koper van een aangeboden goed.

Registratie : Het volledig invullen van het op de internetsite aanwezig zijnde aanmeldingsformulier en het bevestigen van de actieve registratie met het verkrijgen van de inlognaam en bijbehorend wachtwoord, waardoor artikelen gekocht kunnen worden op 1 van de sites van Kantoorinventaris. Hierbij wordt akkoord gegaan met de Algemene voorwaarden van Kantoorinventaris.

Verkoopprijs : De prijs die staat vermeld bij het betreffende artikel op 1 van de hierboven genoemde sites van Kantoorinventaris. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW en exclusief overige kosten zoals transport, montage etc. tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten aangeboden, en alle overeenkomsten gesloten met derden, door Kantoorinventaris alsmede via de internetsites van Kantoorinventaris.

2.2 Deze voorwaarden zijn ten alle tijden van toepassing, volgens de bepaling in artikel 2.1, tenzij nadrukkelijk, door de gebruiker en kantoorinventaris BV anders schriftelijk is overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de gebruiker wordt door Kantoorinventaris, ten alle tijde, van de hand gewezen.

2.4 Kantoorinventaris behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.

2.5 De gebruiker zal verantwoordelijk gehouden worden voor het zich regelmatig op te hoogte

stellen van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden van Kantoorinventaris.

De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de internetsites van Kantoorinventaris.

2.6 Wanneer de bepalingen uit deze voorwaarden in strijd blijken te zijn met wettelijke bepalingen geregeld door het geldende recht, kunnen de betreffende bepalingen vervangbaar worden gesteld door de betreffende wettelijke regel.

2.7 Afspraken met personeel binden Kantoorinventaris niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

2.8 Deze vernieuwde versie van de Algemene Voorwaarden gaat in per 01-01-2015.

 

Artikel 3. De gebruikersovereenkomst

3.1 De gebruikersovereenkomst komt tot stand door registratie via 1 van de websites van Kantoorinventaris, of door een schriftelijk verzoek, hieronder mede verzoeken per email, van de gebruiker tot gebruikmaking van een van de diensten die Kantoorinventaris aangeboden worden, en is niet overdraagbaar. Een mondelinge overeenkomst is zoals bekend ook bindend.

3.2 Kantoorinventaris houdt zich het recht registratie, of een verzoek, te weigeren en/of te beëindigen zonder opgaaf van geldige reden.

3.3 De gebruiker garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem verschafte gegevens bij de registratie. Wanneer de gegevens mochten wijzigen na registratie, dan is de gebruiker verplicht Kantoorinventaris hiervan op de hoogte te stellen.

3.4 Kantoorinventaris biedt de gebruiker de mogelijkheid goederen te kopen via de diensten die kantoorinventaris biedt.

3.5 De, via de genoemde internetsites van Kantoorinventaris, ter verkoop aangeboden goederen kunnen worden verkocht met wisselende prijzen.

3.6 Na afronding van de koop (het bestellen van de artikelen door de koper) heeft de koper de verplichting de gemaakte afspraken na te komen, evenwel wanneer de afspraken afwijken van de tijdens het aanbod aangegeven afspraken.

3.7 Indien Kantoorinventaris goederen van een derde koopt zullen in een koopovereenkomst de betreffende afspraken die van toepassing hierop zijn worden vastgelegd. Deze zijn bindend en worden eventueel aangevuld door de Algemene voorwaarden. Indien het geval overschrijft de koopovereenkomst de Algemene voorwaarden.

3.8 Kantoorinventaris is in geen geval aansprakelijk voor schade, op enige wijze ontstaan bij de gebruiker, uit een dienst aangeboden door Kantoorinventaris, tenzij anders is overeengekomen. Kantoorinventaris is in het bijzonder in geen geval aansprakelijk voor schade, op enige wijze ontstaan bij de gebruiker, het niet voldoen van de specificaties van de goederen zoals deze vermeld staan op de internetsite en handeling door de gebruiker verricht die zijn ingegeven door informatie op de internetsite of door Kantoorinventaris op andere wijze verstrekt.

3.9 Kantoorinventaris verkoopt in het algemeen gebruikte kantoormeubilair, een beschadiging aan de goederen is dan ook altijd mogelijk. Kantoorinventaris hanteert zijn eigen normering hierin wat acceptabel is. Sleutels en dergelijke kunnen mogelijk niet aanwezig zijn. Tegen meerprijs zijn deze bij te bestellen. De gebruiker kan geen aanspraak maken op extra korting e.d. nadat de koop tot stand is gebracht. Het risico ligt geheel bij de koper in wat voor staat de goederen verkeren.

3.10 Kantoorinventaris geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens, aantallen en informatie op de website. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.

3.11 Bij eventuele in- of uitruimingen gedaan door medewerkers of derden ingehuurd door Kantoorinventaris is een eventuele schade niet in te dienen bij Kantoorinventaris. Dit is de verantwoordelijkheid van de koper of verkoper van de goederen.

 

Artikel 4. Offertes

4.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Kantoorinventaris is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is maximaal dertig dagen.

4.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.3 Alle door Kantoorinventaris opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings- en verzendkosten en/of andere op de goederen als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4.4 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

4.5 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Kantoorinventaris gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Kantoorinventaris kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien de verhoging meer bedraagt dan 5% van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Kantoorinventaris te voldoen.

4.6 Bij installatiewerkzaamheden zijn ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten en gewichten zo nauwkeurig mogelijk, doch niet absoluut bindend; kleine onvermijdelijke verschillen bij de uitvoering kunnen Kantoorinventaris BV op generlei wijze worden tegengeworpen. De uitvoering zal geschieden in de normale werktijden.

 

Artikel 5. Facturering en betaling

5.1 Kantoorinventaris zal aan de kopende partij de verkoopprijs inclusief BTW factureren welke is bepaald aan de hand van de prijs vermeld op een van de internetsites van Kantoorinventaris tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De genoemde prijzen op de internetsites zijn altijd exclusief 21% BTW.

5.2 Betaling door de kopende partij aan Kantoorinventaris, aan de hand van de verkregen factuur, beschreven in artikel 5.1, zal vooraf aan het ophalen/afleveren van de goederen, dan wel ten tijde van het ophalen/afleveren van de goederen, gedaan worden. Dit zoals tijdens de afronding van de order geselecteerd is.

5.3 De verkopende partij zal, aan Kantoorinventaris, de verkoopprijs inclusief BTW voor de verkoop van de goederen door kantoorinventaris, factureren.

5.4 Betaling door Kantoorinventaris aan de verkopende partij, aan de hand van de verkregen factuur, beschreven in artikel 5.2, zal gedaan worden zoals in de overeenkomst overeen is gekomen.

5.5 Indien het afgesproken bedrag niet betaald is bij aflevering houdt kantoorinventaris zich het recht voor om de goederen retour te nemen en alle gemaakte kosten door te berekenen aan de koper of de goederen blijven eigendom van Kantoorinventaris totdat deze rekening is betaald. Kantoorinventaris kan eventueel huur berekenen voor de periode dat de spullen in bruikleen zijn in de tijd dat de rekening niet is voldaan.

 

Artikel 6. Ontbinding

6.1 Indien de kopende partij zijn verplichtingen welke voortvloeien uit de order en de orderafronding niet nakomt is de koop van rechtswege ontbonden en staat het Kantoorinventaris vrij de goederen aan een ander ter verkoop aan te bieden.

6.2 Wanneer er sprake is van ontbinding, zoals beschreven in artikel 5.1, zal de in artikel 5.1 omschreven kopende partij 30 procent van de verkoopprijs verschuldigd blijven aan Kantoorinventaris en zal deze door Kantoorinventaris in rekening worden gebracht. Dit zonder verkrijging van de goederen.

6.3 Zonder specifieke afspraken is de maximale tijd dat Kantoorinventaris BV artikelen kosteloos kan vasthouden/opslaan 3 weken. Indien deze 3 weken door wat voor reden dan ook worden gepasseerd is Kantoorinventaris genoodzaakt extra kosten te berekenen. In verband met de hoge omloopsnelheid en lage vraagprijs is Kantoorinventaris hiertoe genoodzaakt. In het algemeen zullen de extra kosten 3% per maand, per orderbedrag zijn.

 

Artikel 7. Garantie

7.1 Kantoorinventaris en de verkopende partij verstrekken met betrekking tot de goederen en eventuele aanspraken daarop van derden, geen enkele garantie van welke aard dan ook.

7.2 De goederen worden verkocht in de staat zoals deze beschreven zijn in de advertentie. Ook wanneer de staat afwijkt van de genoemde staat in de advertentie is dit voor het risico van de klant.

7.3 Indien de goederen via telefoon of via email worden beschreven is het nog steeds de verantwoordelijkheid van de koper dat de spullen in bestaande staat zijn. Kantoorinventaris is niet verantwoordelijk voor de eventueel verkeerd beschreven goederen.

 

Artikel 8. Privacy

8.1 Kantoorinventaris neemt de door haar verkregen bedrijfs- en persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie.

8.2 Door registratie op de internetsite van Kantoorinventaris, geeft de gebruiker toestemming aan Kantoorinventaris, voor het gebruik en opslaan van de geregistreerde gegevens.

8.3 Kantoorinventaris zal deze gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik en deze gegevens niet zonder toestemming van de gebruiker aan derden verstrekken, behoudens de verplichting daartoe van Kantoorinventaris volgens enige wettelijke bepaling of op bevel van het bevoegd gezag.

 

Artikel 9. Links

9.1 De internetsite van Kantoorinventaris kunnen links bevatten naar andere internetsites. Kantoorinventaris BV heeft geen zeggenschap over dergelijke internetsites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van die internetsites.

9.2 Kantoorinventaris is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door gebruiker uit welke hoofde dan ook, gevolgschade daaronder, ten gevolge van het gebruik of bezoek door gebruiker van de in artikel 9.1 bedoelde links.

 

Artikel 10. Aflevering

10.1 Kantoorinventaris kan de aangeschafte goederen ook afleveren. Bij kleinere partijen zal dit een km bedrag zijn voor heen en retour vanaf Disketteweg 14 te Amsterdam tot het afleveradres. De goederen zullen in overleg over de eerste drempel geplaatst worden, hierna zal er mogelijk arbeidsloon berekend worden.

10.2 Kantoorinventaris gaat ervan uit dat er bij aflevering een geschikt persoon aanwezig is om te helpen met het lossen van de vrachtwagen en het plaatsen van de meubels. Wanneer dit niet het geval is, is de chauffeur gerechtigd de goederen niet af te leveren of om deze op de eerst mogelijke plek te plaatsen zonder het eventueel plaatsen van de goederen op de afgesproken locatie en zonder eventuele montage. Wanneer er zware goederen afgeleverd dienen te worden is Kantoorinventaris gerechtigd om naar eigen inzicht meerdere gekwalificeerde arbeidskrachten in te zetten voor het lossen van de goederen en voor de eventuele plaatsing/montage. De extra kosten hiervoor worden doorberekend aan de klant.10.3 Indien de goederen verder dan de eerste drempel geplaatst dienen te worden en/of gemonteerd moeten worden, dient dit ruim tevoren bekend te zijn bij Kantoorinventaris om onduidelijkheid te voorkomen. Kantoorinventaris houdt zich het recht voor om eventuele montage of aflevering op bepaalde locaties te weigeren.

10.4 Aflevertijden kunnen nooit precies bepaald worden, dit kan met een speling van ongeveer 2 á 3 uur bepaald worden.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1 Kantoorinventaris kan in geval van overmacht de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat Kantoorinventaris BV verplicht is tot schadevergoeding. Kantoorinventaris dient u in dat geval hiervan schriftelijk of per email op de hoogte te stellen.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Kantoorinventaris kan worden toegerekend, omdat dit niet te wijten is aan (volgens de wet) toerekenbare schuld.

 

Artikel 12. Verhuur

12.1 De huur tijd vangt aan op de datum van aflevering van het gehuurde of, indien zulks uitdrukkelijk met de opdrachtgever is overeengekomen, op het moment waarop het gehuurde met eigen vervoer van Kantoorinventaris aan het adres van de opdrachtgever is afgeleverd. De huur tijd eindigt op de datum waarop het gehuurde door Kantoorinventaris is terugontvangen, echter met dien verstande dat indien het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode wordt terug geleverd, de volledige huursom over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd is.

12.2 Het verhuurde zal door Kantoorinventaris in goede staat worden afgeleverd. De opdrachtgever is gerechtigd het gehuurde voor aflevering te keuren of te doen keuren. Indien opdrachtgever van dit recht geen gebruik maakt, wordt het verhuurde geacht in goede staat en volledig te zijn afgeleverd.

12.3 Het verhuurde zal onder alle omstandigheden onvervreemdbaar eigendom blijven van Kantoorinventaris. Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft Kantoorinventaris het recht het huurcontract tussentijds te ontbinden, het verhuurde weder in bezit te nemen en tot invordering van de huursom over de gehele overeengekomen huurperiode over te gaan.

12.4 Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien Kantoorinventaris daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de huurtermijn is opdrachtgever per dag een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen dagprijs.

12.5 De opdrachtgever is zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens Kantoorinventaris niet gerechtigd zijn rechten uit de huurovereenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De opdrachtgever ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde gebruik te maken op de aangegeven locaties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.6 De opdrachtgever is verplicht het gehuurde voor zijn rekening en risico in behoorlijke bedrijfsvaardige toestand te houden.

12.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en/of beschadigingen aan alsmede diefstal en/of vermissing van het gehuurde.

12.8 Indien het gehuurde of onderdelen daarvan geheel verloren gaat of onherstelbaar beschadigd wordt, zal de opdrachtgever aan Kantoorinventaris een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan de aanschafkosten van vervangende goederen alsmede de kosten van de vervanging.12.9 Het is opdrachtgever niet toegestaan aan het gehuurde enig onderdeel te wijzigen, te veranderen of te repareren en andere dan door Kantoorinventaris voorgeschreven materialen te gebruiken.

12.10 In geval van verlies, vermissing, schade of enig gebrek aan het gehuurde zal opdrachtgever onmiddellijk en op de snelste wijze Kantoorinventaris inlichten.

12.11 Opdrachtgever zal Kantoorinventaris te allen tijde in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren. Tevens behoudt Kantoorinventaris zich het recht voor het gehuurde terug te nemen voor technisch onderhoud en inspectie.

12.12 Na beëindiging van de huurovereenkomst is de opdrachtgever verplicht het gehuurde in onbeschadigde staat terug te leveren aan Kantoorinventaris. De terug levering moet vergezeld gaan van een gespecificeerde schriftelijke opgave van de gehuurde materialen. Deze opgave is voor Kantoorinventaris niet bindend. Kantoorinventaris zal binnen veertien dagen na de terug levering de verhuurde materialen inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van de opdrachtgever, en zal na de inspectie de opdrachtgever schriftelijk opgave doen van manco's en beschadigingen. Kantoorinventaris is gerechtigd de terugontvangen goederen zelf te (doen) herstellen, indien zulks haar noodzakelijk voorkomt. Ten aanzien van de tijdens deze inspectie geconstateerde gebreken en/of manco's gelden de boeken van Kantoorinventaris als bindend.

12.13 Indien opdrachtgever na afloop van de overeengekomen of verlengde huur tijd in gebreke blijft het gehuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen plaats af te leveren, heeft Kantoorinventaris BV het recht het gehuurde of hetgeen daaraan ontbreekt onmiddellijk van de opdrachtgever op te vorderen en voor rekening en risico van de opdrachtgever weg te (doen) halen, waarbij opdrachtgever zich verplicht Kantoorinventaris toegang te verschaffen tot de plaats(en) waar het gehuurde zich bevindt.

12.14 Tenzij de goederen op de conditie “verzorgd” zijn verhuurd, worden de kosten van installatie/montage tegen het geldende uurloon aan opdrachtgever doorberekend.

 

Artikel 13. Eigendomsrecht

13.1 Kantoorinventaris blijft eigenaar van de goederen zolang de volledige factu(u)r(en) nog niet zijn betaald.

 

Artikel 14. Slotbepaling

14.1 De overeenkomsten gesloten door kantoorinventaris met een andere partij of Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen, wanneer deze mochten ontstaan, betreffende deze, en welke daaruit voortvloeien, zullen bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter.

14.2 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Kantoorinventaris.


 

 

Diensten

Wij hebben jaren ervaring met

Verhuizingen

Van particuliere verhuizing tot projectverhuizing en van voorbereiding tot nazorg. Onze projectleiders zorgen voor een vlekkeloos verloop.

Verhuizingen

Vastgoedzorg

Onder de naam Gredon verzorgen wij duurzaam vastgoedonderhoud. Hieronder vallen o.a. gevelrenovatie, vloer-, dak- en spouwisolatie, zonnepanelen en zonneboilers.

Vastgoedzorg

Kantoormeubilair

Onder de naam Kantoorinventaris zijn wij actief in de verkoop, inkoop en verhuur van een breed scala aan jong gebruikt en refurbished kantoormeubilair.

Kantoormeubilair

Montage

Het monteren van systeemmeubilair is vakwerk. Wij hebben ruime ervaring in de montage van meubellijnen van de voornaamste meubelproducenten.

Montage

Reinigen

Bij onze reinigingsspecialisten kunt u terecht voor diverse soorten reiniging. Van glasbewassing tot dieptereiniging van grootkeukens.

Reinigen

Warehousing

Vanuit onze verwarmde en beveiligde opslagloods, verzorgen wij o.a. in- en uitslag, orderpicking en voorraadadministratie voor onze relaties.

Warehousing

Klanten

Een overzicht van enkele tevreden klanten

Yesterday I recieved my Hay sofa from your company. I just want to say: thank you! The correspondence was always good and very friendly! (even when I was a bit pushing...) And also a thank you to the guys who delivered the sofa! They managed to bring it into our apartment with all the difficult circumstances! Great job guys! Keep on working like that!

Joanna North, Klant HAY
 

Bedankt voor de snelle en goede service. Jullie mogen echt trots zijn op jullie gedreven collega's.

Vera, Officemanager
 

De extra helpende hand in de vorm van een handyman was echt geweldig. Hierdoor is de interne overlast en onrust na onze verhuizing tot een absoluut minimum beperkt gebleven.

Jan Bloem, Facilitair Manager
 

Social Return

Sociaal ondernemen

Social return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.

Bent u op zoek naar een partij die u ondersteunt in SR verplichting? Wij bieden u de mogelijkheid mee te doen aan sociaal ondernemen en te ontlasten in de totale Social Return verplichting. Met onze kennis op het gebied van.....

Wij zijn een project gestart waarbij wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiden, n.a.v. de vraag van de markt (werkgevers) en zo invulling geven aan de social return vraagstukken van diverse organisaties. Wij doen dit aansluitend aan onze eigen dienstverlening, om zo een samenwerking te creëren in het begeleiden van deze medewerkers.

Wij zijn een erkend leerbedrijf en hebben een uitgebreid (intern)opleidingsprogramma. We hebben een duurzaam samenwerkingsverband met de gemeente Amsterdam en zijn zo verzekerd van instroom van de juiste mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door onze uitgebreide voorselectie en interne begeleiding hebben wij een zeer lage uitval en kunnen wij u faciliteren in de juiste medewerkers voor uw social return.

Meer informatie

Profiel

Wie zijn we en waar komen we vandaan

  • About, first image
  • About,second image
  • About, third image

M.G. Facility heeft vanaf de startdatum duidelijk gekozen voor de specialisatie meubelmontage. In de loop der jaren is het bedrijf gegroeid en met gepaste trots kan gezegd worden dat M.G. Facility tot één van de grootste dienstverleners in Nederland behoord.

Wij werken nauw samen met de meubelproducenten en gezamenlijk wordt het personeel getraind in het monteren van de meest uitéénlopende meubellijnen. Ook nu er veel op werkplek niveau verandert, denk bijvoorbeeld aan elektrisch verstelbare bureaus en de ARBO-norm. Onze VCA-gecertificeerde monteurs worden zowel intern als extern door de meubelleveranciers getraind en op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen.

Vanuit onze relaties kwamen steeds meer vragen met betrekking tot andere vaardigheden. Om die reden hebben wij onze dienstenportfolio verbreed om onze relaties nog meer en beter te kunnen ontzorgen.

VCA**

Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aanemers

Dienstverlenende bedrijven moeten in Nederland voldoen aan strenge veiligheidseisen. Dit geldt dus ook voor ons. Om deze reden voldoen wij aan het in Nederlands meeste geaccepteerde veiligheidszorgsysteem: VCA. Deze certificering betekent dat wij op een veilige en vertrouwde wijze werkzaamheden kunnen verrichten in uw pand en op uw terrein.

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers, maar het is veel meer dan dat. VCA is een compleet en uitgebreid programma waarmee wij objectief en structureel door een externe partij worden getoetst en gecertificeerd. Dit betekent dat wij u als opdrachtgever garanties bieden voor de risicobeheersing bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

Download certificaat "VCA**" (pdf)

 

Ons team

Maak kennis met ons team

Renco

Planner

Sandra

Planner

Talitha

Office Manager

Stefanie

Project Planner

Dennis

Project Manager

Edgar

Online & Project Manager / Privacy Officer

Michael

Warehouse Manager

Clayd

Warehouse

MVO

People Planet Profit

MVO is gebaseerd op People, Planet en Profit. Wanneer deze drie P's positief worden benaderd kunnen we spreken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een betere wereld begint bij onszelf en met de ondertekening van het manifest van MVO Nederland hebben wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen omarmd en opgenomen in de normen en waarden van ons bedrijf. Dit is ook direct terug te zien in onze activiteiten, processen en de partijen en leveranciers waarme wij nauw samenwerken.

Meer informatie

Contact

Waar zitten we en hoe zijn we te bereiken

Neem contact met ons op

Disketteweg 14
1033NW Amsterdam

Planning
Telefoon: 020 - 630 48 60
Fax: 020 - 630 48 65
planning@mgfacility.nl

Magazijn
Telefoon: 020 - 630 48 67
Fax: 020 - 630 48 65
magazijn@mgfacility.nl

IBAN: NL45RABO0314080201
BIC: RABONL2U
KvK: 34303028
BTW: NL8195.20.512.B01